Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Cleo Clinics BV, Schiedamsedijk 81A te Rotterdam
hierna te noemen Cleo Clinics, en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde
medici en consulenten. Cleo Clinics is gevestigd aan Schiedamsedijk 81A te
Rotterdam. Cleo Clinics staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 89896319. Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle door Cleo Clinics gesloten behandelovereenkomsten. Op verzoek van de cliënt
zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst
kosteloos aan hem toegezonden.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Behandeling: alle behandelingen die door Cleo Clinics worden uitgevoerd.
Behandelovereenkomst: de door Cleo Clinics met een cliënt gesloten
overeenkomsten betreffende een behandeling.
Cliënt: de persoon op wie de behandelovereenkomst betrekking heeft (de
opdrachtgever)
Cleo Clinics (de opdrachtnemer): Cleo Clinics B.V., gevestigd aan Schiedamsedijk
81A te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 89896319; en haar medewerkers.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
  behandelovereenkomst van Cleo Clinics, ook indien voor de uitvoering daarvan door
  Cleo Clinics een derde wordt ingeschakeld.
 2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd,
  dan laat dat de andere bepalingen in stand.
 3. Cleo Clinics heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 4. Van deze algemene voorwaarden mag slechts worden afgeweken indien Cleo
  Clinics daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Algemene voorwaarden
  van de cliënt worden niet geaccepteerd.

3. Resultaten behandeling

 1. Alle geneeskundige behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis en geen
  resultaatverbintenis. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven op een
  resultaat. Er kunnen ook altijd complicaties optreden. Absolute symmetrie bij
  dubbelzijdige behandelingen is nimmer te garanderen.
 2. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende behandeling uit te voeren voor het
  verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende behandeling brengt extra
  kosten met zich mee wanneer het fillers betreffen, bij Botox kan de cliënt tussen 2 en
  4 weken na de behandeling een touch-up krijgen, buiten deze tijd is dat niet
  mogelijk.

4. Uitvoering behandelovereenkomst

 1. Een cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met Cleo Clinics. Medewerkers
  van Cleo Clinics worden nimmer contractpartij van de cliënt.
 2. Cleo Clinics heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde,
  een zogenaamde hulppersoon.

5. Medewerkingsplicht

 1. De cliënt geeft Cleo Clinics naar beste weten de inlichtingen en de medewerking
  die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst behoeft en
  dient de adviezen van Cleo Clinics op te volgen.
 2. De cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Cleo Clinics te kunnen
  legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN. Kan
  een cliënt een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Cleo Clinics gerechtigd de
  behandelovereenkomst op te schorten. De kosten daarvan komen voor rekening van
  de cliënt.

6. No show

 1. Indien een cliënt driemaal zonder af te zeggen niet op de gemaakte afspraak
  verschijnt, behouden wij ons het recht om de cliënt in het vervolg te weigeren.
 2. Afspraken kunnen uitsluitend via Clinicminds of per mail, info@cleoclinics, worden
  geannuleerd.

7. Geheimhouding

 1. Cleo Clinics zal voldoen aan haar beroepsgeheim, tenzij het recht de kliniek tot het
  doorbreken van haar geheimhoudingsplicht verplicht en behoudens een geval van
  overmacht.
 2. Cleo Clinics heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische
  doeleinden. Cleo Clinics zal er daarbij voor zorgdragen dat de informatie niet te
  herleiden is tot de individuele cliënt.

8. Overmacht

 1. De kliniek is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt
  indien de kliniek daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet
  te wijten is aan haar schuld en ook niet anderszins voor haar rekening komt. Van een
  dergelijke omstandigheid is onder meer sprake ingeval van een staking, een
  onvoorzienbaar tekort aan personeel, ziekte van een behandelaar, vertrek van een
  behandelaar, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere
  benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
 2. Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van Cleo Clinics
  opgeschort. Als die periode langer duurt dan zes maanden, hebben beide partijen
  het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
  verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Als Cleo Clinics op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
  haar verplichtingen heeft voldaan en de behandelovereenkomst op grond van lid 2
  wordt ontbonden, dan heeft de kliniek het recht het reeds uitgevoerde deel te
  factureren.
 4. Als de cliënt op het moment van intreden van de overmacht een behandeling al
  geheel of gedeeltelijk heeft betaald en de behandelovereenkomst op grond van lid 2
  wordt ontbonden, dan heeft zij recht op terugbetaling indien en voor zover de
  behandeling niet heeft plaatsgevonden.
 5. Zowel Cleo Clinics als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens
  aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de
  behandeling te verzetten.

9. Betaling van de behandeling

 1. Cleo Clinics heeft het recht om tarieven te wijzigen. Voor elke behandeling geldt
  het tarief dat op de site van Cleo Clinics staat op het moment dat de behandeling
  plaatsvindt.
 2. In het geval Cleo Clinics een offerte heeft afgegeven, dan blijft die offerte geldig
  voor de periode die op de offerte is aangegeven.
 3. De betalingen dienen direct na de behandeling te worden voldaan.
 4. Indien niet tijdig is betaald, dan is de cliënt direct in verzuim en wettelijke rente aan
  Cleo Clinics verschuldigd, zonder dat de rente hoeft te worden aangezegd. Cleo
  Clinics heeft daarnaast het recht om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
  op de cliënt te verhalen.
 5. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de oudste openstaande
  facturen.
 6. Cleo Clinics heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars, u dient uw
  behandeling dan ook zelf te betalen.
 7. Genoemde prijzen (bijvoorbeeld op de website of in de
  offerte/behandelovereenkomst) zijn altijd onder voorbehoud van tikfouten.

10. Wijziging, opzegging, opschorting of ontbinding van de behandelovereenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandelovereenkomst blijkt dat het voor een
  behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
  dan zullen partijen daarover in overleg treden. De cliënt stemt met een wijziging of
  aanvulling in indien dat redelijkerwijs van de cliënt kan worden verlangd.
 2. Cleo Clinics heeft het recht de behandelovereenkomst te ontbinden, op te zeggen
  of op te schorten:
  – indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Cleo Clinics
  – indien de cliënt eerder niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan;
  – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
  de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst in redelijkheid niet van Cleo
  Clinics kan worden verlangd.
 3. Indien de opzegging, opschorting of ontbinding aan de cliënt is te wijten danwel
  voor diens rekening komt, dan heeft Cleo Clinics het recht de daaruit voortvloeiende
  schade op de cliënt te verhalen.
 4. Cleo Clinics heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de
  uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt het
  verschuldigde bedrag aan Cleo Clinics heeft voldaan. De cliënt behoudt de
  mogelijkheid tot behandeling.
 5. Cleo Clinics is genoodzaakt de behandeling te annuleren wanneer de client
  zijn/haar AMO (actueel medicatie overzicht) niet voor of op de behandeldag overlegt,
  deze dient volgens wettelijke verplichting aanwezig te zijn op het moment van de
  behandeling.

11. In gebreke blijven van betaling
Door het feit dat Cleo Clinics op de vervaldatum van de betalingsvoorwaarden niet
de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van deze
betalingsvoorwaarden, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van
betaling gebleven.

12. Informatie voor presentatiedoeleinden
Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt zal Cleo Clinics
(publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens
en/of na de behandeling.

13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Cleo Clinics wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is
  verzekerd, tenzij sprake is van een geneeskundige behandelovereenkomst in de zin
  van de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst.
 2. Cleo Clinics is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de
  eigendommen van een cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om
  schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.
 3. Cleo Clinics is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een oorzaak die
  voor rekening van de cliënt komt, zoals de door cliënt verstrekte onjuiste of
  onvolledige informatie.
 4. De verjarings- en vervaltermijn van een vordering van de cliënt is, in afwijking van
  de wettelijke termijn, één jaar.

14. Geschillen

 1. Op de behandelovereenkomsten met Cleo Clinics is het Nederlands recht van
  toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze behandelovereenkomsten
  worden beslecht door de bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter en/of klachten- of
  geschilleninstantie doen nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling
  overleg te beslechten.

15. Afhandeling klachten

Bij Cleo Clinics streven we naar volledige tevredenheid en voeren we alle behandelingen op maat en uiterst zorgvuldig uit. Toch kan het voorkomen dat een behandeling niet helemaal aan je wensen voldoet. Jouw klachten of opmerkingen nemen wij uiterst serieus en we waarderen het dan ook als je ons hiervan op de hoogte stelt.

Waar kunt u terecht met uw klacht of opmerking?

Een klacht of opmerking leg je allereerst voor aan je zorgverlener Wanneer je niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. De meeste klachten zijn op te lossen door samen met de behandelend arts naar de klacht te kijken en een passende oplossing te zoeken.

Nog steeds niet tevreden?

Mocht je er samen met de behandelend arts niet uitkomen, kan je je klacht mailen naar info@cleoclinics.nl Wij zullen je klacht dan nogmaals in behandeling nemen en hopen er samen uit te komen.

Contact opnemen met de klachtenfunctionaris

Mocht je naar aanleiding van het gesprek met de behandeld arts nog niet tevreden zijn of niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, is er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wij zijn als kliniek aangesloten bij DOKH.

Na indiening van de klacht bij DOKH, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Via dokh.nl kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

16. Vordering van betalingen
Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door Cleo Clinics te maken kosten in
verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zolang Cleo
Clinics zelf met de invordering bezig is bedragen de buitengerechtelijke kosten, met
een minimum van 30 euro, 15% van de vordering. Wanneer na de laatste (2e)
herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Cleo Clinics de
vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Cleo
Clinics derden voor de invordering inschakelt is de cliënt de totale werkelijk door Cleo
Clinics gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van
15% van de vordering en met een minimum van € 175,-. Ingeval van gerechtelijke
interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde
proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover Cleo Clinics gehouden is tot
betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde
invorderingskosten daarmee verhoogd.

17. Prijswijzigingen
Cleo Clinics behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven
van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van
bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van
toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende
prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk
aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden.
Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men
na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de
nieuwe prijs.

18. Verrekening
Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering
van de cliënt door Cleo Clinics op goede gronden wordt bestreden.

19. Behandelovereenkomst
Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een behandeling toezegt geldt deze
communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en
treden de annuleringsvoorwaarden in werking (lid 6). Wanneer de papieren
behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide
partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met Cleo Clinics. Cleo
Clinics behoudt zich het recht de geplande behandeling door een andere bevoegde
specialist te laten uitvoeren.

20. Dieren
Dieren zijn in verband met hygiëne niet toegestaan in de kliniek.